Example Consultation - Long with Welsh

Closed 24 Sep 2016

Opened 24 Jun 2016

Results expected 24 Oct 2016

Overview

Thank you for taking the time to complete our consultation questionnaire, which will help us to revise and update our guidance for doctors on confidentiality.

There are 36 questions in this questionnaire. You do not have to answer all of the questions if you prefer to focus on specific issues.

The first 28 questions are about the structure of the guidance and specific amendments, expansions or additions to the text. These are followed by more general questions about the guidance and the development and consultation process.

If you would like to read the draft guidance relating to a particular question please click on the ‘Knowledge Bank’ link at the top of every page.

Please note that for confidentiality and security reasons, you will be automatically logged out of your session if there is no activity on the page for approximately 40 minutes. So please save your responses regularly, particularly if you enter long answers to any of the questions raised.

If you require any further information or support then please contact the Standards and Ethics Team on 0207 189 5404 or by emailing confidentiality@gmcuk.org.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diolch i chi am gymryd yr amser i gwblhau ein holiadur ymgynghori, a fydd yn ein helpu i adolygu ac yn diweddaru ein canllawiau i feddygon ar gyfrinachedd.

Mae 36 o gwestiynau yn yr holiadur hwn. Nid oes rhaid i chi ateb pob un o'r cwestiynau os yw'n well gennych i ganolbwyntio ar faterion penodol.

Y 28 cwestiwn cyntaf yn ymwneud â strwythur y canllawiau a phenodol ddiwygiadau, ehangu neu ychwanegiadau i'r testun. Mae'r rhain yn cael eu dilyn gan gwestiynau mwy cyffredinol am y canllawiau a'r broses ddatblygu ac ymgynghori.

Os hoffech chi ddarllen y canllawiau drafft sy'n ymwneud i gwestiwn penodol, cliciwch ar y ddolen 'Banc Gwybodaeth' ar frig pob tudalen.

Sylwch fod am resymau cyfrinachedd a diogelwch, byddwch yn cael ei logio allan o'ch sesiwn os nad oes unrhyw weithgaredd ar y dudalen am tua 40 munud. Felly, os gwelwch yn dda yn arbed eich ymatebion yn rheolaidd, yn enwedig os ydych yn mynd i mewn atebion hir i unrhyw un o'r cwestiynau a godwyd.

Os oes angen unrhyw wybodaeth neu gymorth pellach, cysylltwch â'r Tîm Safonau a Moeseg ar 0207 189 5404 neu drwy e-bostio confidentiality@gmcuk.org.

Why We Are Consulting

The GMC recognises that approapriate consutlation with stakeholders and the public helps us to make better quality decisions.

The document embedded below provides background relating to this consutlation (example only).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae'r GMC yn cydnabod bod consutlation approapriate gyda rhanddeiliaid a'r cyhoedd yn ein helpu i wneud penderfyniadau o ansawdd gwell.

Mae'r ddogfen isod yn rhoi hymgorffori cefndir sy'n ymwneud â'r consutlation hwn ( enghraifft yn unig) .

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Audiences

 • General Practioners
 • Practice Nurses
 • Practice Managers
 • Practice Staff
 • Patients
 • Partner Organisations
 • LiNK
 • GPs

Interests

 • Accountability
 • Clinical Governance
 • Performance improvement
 • Safety